BENDROSIOS TAISYKLĖS

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šiomis bendrosiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės), privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas interneto svetaine www.interjeroministerija.lt ir mobiliąja programėle „Intrjeroministerija.lt“ (toliau – Svetainė) besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – Vartotojas).
1.2. Kiekvienas asmuo registruodamasis Svetainėje privalo perskaityti šias Taisykles, Privatumo politiką, taip pat kitas privalomas Svetainės taisykles, ir įsipareigoti jų laikytis, o kilus papildomiems klausimams skaityti Dažniausiai užduodamų klausimų skyrelį.
1.3. Kiekvienas neprisiregistravęs Svetainėje asmuo turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Svetainės funkcijų. Toks asmuo visais atvejais privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų privalomų Svetainės taisyklių ta apimtimi, kuria gali naudotis Svetaine. Paprastumo dėlei Taisyklėse naudojama Vartotojo sąvoka apima ir neprisiregistravusius Svetainės naudotojus.
1.4. Kontaktinė Svetainės savininko Interjero ministerija, UAB (toliau – IM) informacija:
el. paštas info@interjeroministerija.lt.
1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

 

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Interjero ministerija suteikia Vartotojams galimybę virtualioje erdvėje gauti interjero projektavimo paslaugą, t.y. Svetainę, su mokamų paslaugų paketais, susistemintais interjero elementų katalogais. 
2.2. Vartotojai, įvertinę numatomas išlaidas, turi galimybę pasirinkti paslaugų paketą, įsigyti interjero elementus.
2.3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino ir Svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Interjero ministerijos leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, kuris užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

3. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Vartotojas įsipareigoja:
3.1.1. Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ir el.pašto adresą;
3.1.2. Svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;
3.1.3. Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;
3.1.4. Nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Svetainėje esančios informacijos, kurią įkėlė Interjero ministerija arba bet kuris kitas Svetainės Vartotojas;
3.1.5. Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, el.pašto laiškus, nuotraukas ir kt.:
3.1.5.1. nėra klaidinanti ar neteisinga

 

4. INTERJERO MINISTERIJOS TEISĖS, PAREIGOS, PAREIŠKIMAI IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Interjero ministerijos teisės:
4.1.1. Interjero ministerija turi teisę savo nuožiūra apriboti, nurodant ribojimo sąlygas (t.y. dalinai arba pilnai uždrausti naudotis Svetaine), skirti kitokio pobūdžio nuobaudą (pvz. Įspėjimą) arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią įkėlė į Svetainę ištrynimu, Vartotojo paskyros panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje naudotis Svetaine, kai jis/ji:
4.1.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ar bet kuriose kitose Svetainės taisyklėse;
4.1.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
4.1.1.3. piktnaudžiauja naikindamas savo paskyros duomenis, ar ištrindamas visą savo paskyrą ir sukurdamas naują ar kitais panašiais būdais pateikia klaidingą informaciją apie savo paskyrą;
4.1.1.4. naudojasi kitų Vartotojų tapatybe ar kitaip neteisėtai elgiasi;
4.1.1.5. jungiasi iš to paties IP adreso ar to paties kompiuterio, kuris buvo blokuotas dėl pažeidimų;
4.1.6. Interjero ministerija turi teisę gauti užmokestį už teikiamas Mokamas paslaugas, pagal Mokamų paslaugų kainų sąraše ir/ar paslaugos užsakymo metu nurodytus tokių paslaugų įkainius, kurios yra mokamos. Gavus užmokestį, Interjero ministerija pateiks Vartotojui elektroninę sąskaitą faktūrą. Vartotojas taip pat šiuo patvirtina ir sutinka, jog sąskaitas faktūras gaus tik elektroniniu būdu.
4.1.7. Interjero ministerija turi teisę siųsti Vartotojams komercinius ir kitus pasiūlymus, bei kitą komercinio pobūdžio informaciją, kai Vartotojas su tuo sutinka registracijos metu ar kitu metu, kai yra aiškiai išreikštas sutikimas iš anksto gauti tokio pobūdžio informaciją. Vartotojas turi teisę nesutikti gauti komercinio pobūdžio informaciją, ir tas negali trukdyti naudotis Svetaine. Vartotojas gali bet kada atšaukti šį savo sutikimą, savo paskyros nustatymuose.
4.1.8. Interjero ministerija turi teisę vienašališkai nutraukti, stabdyti, arba perduoti tretiesiems asmenims Svetainės veiklą, apie tai informuodama Vartotojus Svetainėje.
4.2. Interjero ministerija patvirtina, kad autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį (duomenų bazę) priklauso Interjero ministerijai arba Interjero ministerija teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
4.3. Interjero ministerija neatsako už autorinių teisių pažeidimą Vartotojams įkeliant nuotraukas skirtas interjero projektui.
4.4. Interjero ministerija neatsako už Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimą ar už nuostolius Vartotojams, ar kitiems fizininiams ar juridiniams asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).
4.5. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Vartotojas perduoda Interjero ministerijai teises į tokią informacija ir/ar duomenis (paskyros informacija, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, Vartotojo IP adresai), kuriuos Interjero ministerija gali naudoti siekiant suteikti galimybę naudotis Svetaine. Šią informaciją ir duomenis apie Vartotoją, Interjero ministerija saugo tris mėnesius po Svetainės paskyros panaikinimo, išskyrus atvejus numatytus Taisyklėse

5. MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ APMOKĖJIMAS

5.1. Mokamų paslaugų sąrašas bei tokioms paslaugoms taikomi įkainiai yra nurodyti nuolat atnaujinamame Mokamų paslaugų kainų sąraše. Visos kainos nurodomos Eurais.
5.2.Interjero ministerija turi teisę vienašališkai atnaujinti Mokamų paslaugų kainų sąraše nurodytas Mokamų paslaugų kainas.
5.3. Galutiniai įkainiai taikomi už Interjero ministerijos siūlomas Mokamas paslaugas Vartotojams bus aiškiai nurodyti prieš patvirtinant konkrečios paslaugos užsakymą.
5.4. Vartotojai turi teisę užsisakyti Interjero ministerijos siūlomas Mokamas paslaugas, vadovaudamiesi Bendrosiose taisyklėse ir Mokamų paslaugų užsakymo metu nurodytomis sąlygomis.
5.5. Visiems Vartotojų mokėjimams Interjero ministerijos platformoje atlikti yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema PayPal.
5.6. Interjero ministerija neatsako už trečiosios šalies - mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo veiksmus ir/ar neveikimą. Vartotojai prisiima visą atsakomybę už su kredito/debeto kortelėmis susijusios informacijos perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui. 
5.8. Naudodamiesi Interjero ministrijos platformoje veikiančia mokėjimų sistema PayPal, Vartotojai sutinka su mokėjimų sistemos PayPal naudojimosi sąlygomis ir jų pagrindu sudaro atskirą mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su PayPal mokėjimų sistemos valdytoju. Vartotojai sutikdami su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su PayPal naudojimosi sąlygomis.

6. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Kadangi Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Interjero ministerija turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
6.2. INterjero ministerija praneš Vartotojams apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
6.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
6.4. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas tuo patvirtins, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
7.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
7.4. Taisyklių naujausia redakcija galioja nuo: 2020 m. liepos 1 d.

į viršų

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • LinkedIn

stiliaus dėlionė   |   kaip tai veikia   |   paslaugų paketai  |   DUK   |   bendrosios taisyklės   |   kontaktai

©2020 INTERJERO MINISTERIJA: The best way to design your home spaces online. Professional interior design and home decorating advice.